ေရငုပ္သေဘၤာေတြကို မည္ကဲ့သို႔ေျခရာခံေထာက္လွန္ းေျခမႈန္းနိုင္သလဲဆိုတာ

ေရငုပ္သေဘၤာေတြကို မည္ကဲ့သို႔ေျခရာခံေထာက္လွန္ းေျခမႈန္းနိုင္သလဲဆိုတာ❔❔❔

စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းေသာ ေလ့လာဖြယ္တခုျဖစ္ၿပီး ယခုမွစတင္ေလ့လာမည့္ ဝါသနာတူမ်ားအတြက္ နားလည္ သေဘာေပါက္လြယ္ေစရန္ တင္ျပထားပါသည္ .

ေရငုပ္သေဘၤာမ်ားကိုရွာေဖြ တိုက္ခိုက္ ကာကြယ္ရေသာ စစ္ဆင္ေရးကို Antisubmarine warfare အတိုေကာက္ ASW ဟုေခၚသည္. ထိုစစ္ဆင္ေရးတြင္ အဓိကအားျဖင့္ ဇာတ္ေကာင္ ၂ ေနရာပါဝင္ၿပီး

submarine မ်ားနွင့္ ေရေပၚတြင္ရိွေသာ သေဘၤာမ်ားျဖစ္သည့္ surface ship မ်ားဟူ၍ပါဝင္သည္. ထိုဇာတ္ေကာင္ ၂ ေနရာ၌ surface ship မ်ားအဖို႔ submarine မ်ားသည္

အေမွာင္ထဲမွေသမင္းတမာန္မ်ားျဖစ္ေနၿပီး sub မ်ားအတြက္မူကား surface ship မ်ားသည္ မိမိေျခမႈန္းရမည့္ သားေကာင္းမ်ားပင္ . ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ surface ship မ်ားအေနနွင့္ sub မ်ားကို

အခ်ိန္မေနွာင္းခင္ ရွာေဖြနိုင္ရန္မွာလြန္စြာအေရးႀကီးလွေပသည္ . ထိုသို႔ေထာက္လွမ္းရာတြင္ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုရိွသည့္အနက္ ထိုနည္းလမ္းမ်ိဳးစံုတြင္ အဓိကအားျဖင့္ပါဝင္ေနသည္မွာ sonar စနစ္ပင္ျဖစ္သည္.

sonar ျဖင့္အာရံုခံပံုဖမ္းျခင္းဆိုသည္မွာ လင္းနို႔ငွက္မ်ား၏ အာရံုခံရုပ္လံုးေဖာ္စနစ္နွင့္ဆင္တူသည္ . Sonar ၏အလုပ္လုပ္ပံုမွာ မိမိထံမွအသံလိႈင္း sonic wave ကို စတင္ထုတ္လႊတ္လိုက္ၿပီး

တဘက္အရာဝတၲဳ ကိုထိမွန္ေစလ်က္ ထိုမွတဆင့္ျပန္၍လာေသာ အသံလိႈင္းကို ျပန္လည္လက္ခံကာ ပံုေဖာ္ယူျခင္းျဖစ္ကာ အသံလိႈင္းစတင္လႊတ္ေပးေသာအရာကို transmitter ဟုေခၚၿပီး အသံလိႈင္းျပန္လည္လက္ခံေပးသည့္အရာကို receiver ဟုေခၚသည္.

ထို Sonar ျဖင့္ေထာက္လွန္းေသာစနစ္တြင္ အသံုးျပဳပံုနွင့္ အသံုးဝင္ပံုမ်ားအရ နည္းလည္းမ်ိဳးစံုရိွေပသည္. Surface ship အဖို႔ သာမန္အားျဖင့္ အနိမ့္ဆံုးပါဝင္ရမည့္ sonar ၁ မ်ိဳးမွာ သေဘၤာကိုယ္ထည္တြင္တပ္ဆင္ထားနိုင္သည့္ sonar မ်ိဳးမ်ားပင္ျဖစ္သည္.

သေဘၤာကိုယ္ထည္ေအာက္ေျခတြင္တပ္ဆင္နိုင္မည့္ hull mounted sonar . Bow mounted sonar မ််ိဳးပင္ျဖစ္သည္ . ၎ sonar စနစ္မ်ားသည္ သေဘၤာကိုယ္ထည္တြင္တပ္ဆင္ထားသည့္အေလ်ာက္ မိမိသေဘၤာမွထြက္ေသာ

ဆူညံသံမ်ား တုန္ခါသံမ်ားေၾကာင့္ အသံလိႈင္းဖမ္းယူလက္ခံမႈ႕မ်ားကိုအေနွာက္ယွက္ျဖစ္ေစသျဖင့္ ေထာက္လွန္းနိုင္မႈ႕ကို အတားဆီးမ်ားျဖစ္ေစသည္ .

ထိုေၾကာင့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ သေဘၤာ၏အတြင္းဆူညံသံမ်ားကို အထိုက္အေလ်ာက္ေလ်ာ့ခ်နိုင္မည့္ sonar စနစ္မ်ားအသံုးျပဳလာၾကသည္ . ၎ စနစ္မ်ားမွာေတာ့ သေဘၤာ၏ေနာက္ပိုင္းတြင္ တြဲလ်က္ခ်ိတ္ဆက္ထားကာ

sonar စနစ္မ်ားကို သေဘၤာကိုယ္ထည္နွင့္ေဝးေအာင္ျပဳလုပ္ထားသည့္ light towed array sonar မ်ား multifunctional towed array ေခၚ MFTA စနစ္မ်ား သေဘၤာကိုယ္ထည္မွ ေရေအာက္အနက္မ်ားစြာသို႔ခ်ကာ

အာရံုခံနိုင္ေသာ VDS ေခၚ variable depth sonar မ်ားပင္ျဖစ္ၾကေလသည္. အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ sonar စနစ္မ်ားမွာ transmitter နွင့္ receiver ၂ မ်ိဳးပါသည့္ active sonar system မ်ားဟုေခၚသည္.

သေဘၤာကိုယ္ထည္တြင္ တပ္ဆင္ထားျခင္းမရိွပဲ အေဝးတေနရာတခုထိ ပို႔လႊတ္ကာ မိမိသေဘၤာထံသို႔ ျပန္လည္သတင္းအခ်က္လက္မ်ားေပးပို႔နိုင္သည့္ sonar စနစ္မ်ားလည္းရိွၾကသည္ .

၎ sonar စနစ္မ်ားတြင္ sonobuoy မ်ား dipping sonar မ်ား MAD ေခၚ magentic anormaly detector မ်ား နွင့္ အျခားေသာစနစ္မ်ားပါဝင္ၾကသည္.

၎ sonar စနစ္မ်ားသည္ မိမိသေဘၤာနွင့့့္အေဝးတေနရာမွေနကာ ေရငုပ္သေဘၤာမ်ားကို အာရံုခံလ်က္ သတင္းအခ်က္လက္မ်ားကို တဆင့္ျပန္ေပးေသာစနစ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္အားေလ်ာ္စြာ

ထို sonar စနစ္မ်ားကို မိမိသေဘၤာ၏ အေဝးတေနရာသို႔ chopper မ်ားျဖင့္လည္ေကာင္း speed ျမန္ေသာ boat ေလးမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း ေလယာဥ္ပ်ံမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း

မိမိသေဘၤာေပၚမွေန၍ အေဝးသို႔ပစ္ိနိုင္ ပို႔လႊတ္နိင္မည့္နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို အသံုးခ်ကာ ပို႔လႊတ္ၾကရမည္ျဖစ္သည္ . ထုိ အေဝးသို႔ပို႔လႊတ္နိုင္ၾကသည့္ sonar မ်ားသည္ မိမိသေဘၤာထံခ်ဥ္းကပ္လာနိုင္ေသာ

sub မ်ားကို မိမိသေဘၤာကိုယ္ထည္တြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ sonar စနစ္မ်ား လက္လွမ္းမမိွခင္ ႀကိဳတင္ကာသတင္ေပးပို႔နိုင္ျခင္းျဖင့္ မိမိသေဘၤာ၏ ေထာက္လွမ္းနိုင္ေသာအကြာအေဝးမ်ားကို ခ်ဲ့ကာ sub မ်ားကို ပိုမိုခ်ိန္းေျခာက္နိုင္ေပမည္ျဖစ္သည္.

ထို sonar စနစ္မ်ားတြင္ MAD မ်ားနွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ sonobuoy မ်ားမွာ passive sonar စနစ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္ . passive sonar စနစ္ဆိုသည္မွာ မိမိထံတြင္ အသံလိႈင္းမ်ားထုတ္လႊတ္သည့္ စနစ္မပါဝင္ၾကပဲ

တဘက္ကလာေသာအသံမ်ားကိုသာလက္ခံနိုင္သည့္ receiver မ်ားသာပါဝင္ၾကေသာ စနစ္မ်ားကိုဆိုျခင္းျဖစ္သည္.passive sonobuoy မ်ားသည္ ေရငုပ္သေဘၤာထံမွထြက္လာသည့္ တုန္ခါသံ ဆူညံသံမ်ားကို အာရံုခံကာ ေထာက္လွမ္းသည့္

sonobuoy မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး MAD မ်ားမွာ ေရေအာက္တြင္ရိွေသာသာမာန္ ကမ႓ာ့သံလိုက္စက္ကြင္းၫႊန္းကိန္းမ်ားကိုအာရံုခံၿပီး သံထည္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ ေရငုပ္သေဘၤာကိုယ္ထည္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္

ကမ႓ာ့သံလိုက္စက္ကြင္းၫႊန္းကိန္းေျပာင္းလည္းမႈ႕မ်ားကို တိုင္းတာတြက္ခ်က္ကာ ေရငုပ္သေဘၤာမ်ားကို ေထာက္လွမ္းသည့္စနစ္ပင္ျဖစ္သည္. ထိုကဲ့သို႔ မိမိသေဘၤာမွ အေဝးတေနထိေထာက္လွမ္းနိုင္သည့္

sonar စနစ္မ်ားကို အသံုးျပဳရန္ ၾကားတြင္ခ်ိတ္ဆက္ေပးနိုင္သည့္ ၾကားခံအျဖစ္အသံုးျပဳ ရန္ chopper သို႔ တျခားတခုခုရိွရန္လိုအပ္သည္မွာ ၎စနစ္မ်ား၏ တန္ဖိုးႀကီးမႈ႕ပင္ျဖစ္ပါေၾကာင္းတင္ျပအပ္ပါသည္ခင္ဗ်ာ..
Crd..Against the submarines
👇Unicode👇

ရေငုပ်သင်္ဘောတွေကို မည်ကဲ့သို့ခြေရာခံထောက်လှန် းခြေမှုန်းနိုင်သလဲဆိုတာ❔❔❔

စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသော လေ့လာဖွယ်တခုဖြစ်ပြီး ယခုမှစတင်လေ့လာမည့် ဝါသနာတူများအတွက် နားလည် သဘောပေါက်လွယ်စေရန် တင်ပြထားပါသည် .

ရေငုပ်သင်္ဘောများကိုရှာဖွေ တိုက်ခိုက် ကာကွယ်ရသော စစ်ဆင်ရေးကို Antisubmarine warfare အတိုကောက် ASW ဟုခေါ်သည်. ထိုစစ်ဆင်ရေးတွင် အဓိကအားဖြင့် ဇာတ်ကောင် ၂ နေရာပါဝင်ပြီး

submarine များနှင့် ရေပေါ်တွင်ရှိသော သင်္ဘောများဖြစ်သည့် surface ship များဟူ၍ပါဝင်သည်. ထိုဇာတ်ကောင် ၂ နေရာ၌ surface ship များအဖို့ submarine များသည်

အမှောင်ထဲမှသေမင်းတမာန်များဖြစ်နေပြီး sub များအတွက်မူကား surface ship များသည် မိမိခြေမှုန်းရမည့် သားကောင်းများပင် . ထို့အတွက်ကြောင့် surface ship များအနေနှင့် sub များကို

အချိန်မနှောင်းခင် ရှာဖွေနိုင်ရန်မှာလွန်စွာအရေးကြီးလှပေသည် . ထိုသို့ထောက်လှမ်းရာတွင် နည်းလမ်းမျိုးစုံရှိသည့်အနက် ထိုနည်းလမ်းမျိုးစုံတွင် အဓိကအားဖြင့်ပါဝင်နေသည်မှာ sonar စနစ်ပင်ဖြစ်သည်.

sonar ဖြင့်အာရုံခံပုံဖမ်းခြင်းဆိုသည်မှာ လင်းနို့ငှက်များ၏ အာရုံခံရုပ်လုံးဖော်စနစ်နှင့်ဆင်တူသည် . Sonar ၏အလုပ်လုပ်ပုံမှာ မိမိထံမှအသံလှိုင်း sonic wave ကို စတင်ထုတ်လွှတ်လိုက်ပြီး

တဘက်အရာဝတ္တု ကိုထိမှန်စေလျက် ထိုမှတဆင့်ပြန်၍လာသော အသံလှိုင်းကို ပြန်လည်လက်ခံကာ ပုံဖော်ယူခြင်းဖြစ်ကာ အသံလှိုင်းစတင်လွှတ်ပေးသောအရာကို transmitter ဟုခေါ်ပြီး အသံလှိုင်းပြန်လည်လက်ခံပေးသည့်အရာကို receiver ဟုခေါ်သည်.

ထို Sonar ဖြင့်ထောက်လှန်းသောစနစ်တွင် အသုံးပြုပုံနှင့် အသုံးဝင်ပုံများအရ နည်းလည်းမျိုးစုံရှိပေသည်. Surface ship အဖို့ သာမန်အားဖြင့် အနိမ့်ဆုံးပါဝင်ရမည့် sonar ၁ မျိုးမှာ သင်္ဘောကိုယ်ထည်တွင်တပ်ဆင်ထားနိုင်သည့် sonar မျိုးများပင်ဖြစ်သည်.

သင်္ဘောကိုယ်ထည်အောက်ခြေတွင်တပ်ဆင်နိုင်မည့် hull mounted sonar . Bow mounted sonar မျျိုးပင်ဖြစ်သည် . ၎င်း sonar စနစ်များသည် သင်္ဘောကိုယ်ထည်တွင်တပ်ဆင်ထားသည့်အလျောက် မိမိသင်္ဘောမှထွက်သော

ဆူညံသံများ တုန်ခါသံများကြောင့် အသံလှိုင်းဖမ်းယူလက်ခံမှု့များကိုအနှောက်ယှက်ဖြစ်စေသဖြင့် ထောက်လှန်းနိုင်မှု့ကို အတားဆီးများဖြစ်စေသည် .

ထိုကြောင့် နောက်ပိုင်းတွင် သင်္ဘော၏အတွင်းဆူညံသံများကို အထိုက်အလျောက်လျော့ချနိုင်မည့် sonar စနစ်များအသုံးပြုလာကြသည် . ၎င်း စနစ်များမှာတော့ သင်္ဘော၏နောက်ပိုင်းတွင် တွဲလျက်ချိတ်ဆက်ထားကာ

sonar စနစ်များကို သင်္ဘောကိုယ်ထည်နှင့်ဝေးအောင်ပြုလုပ်ထားသည့် light towed array sonar များ multifunctional towed array ခေါ် MFTA စနစ်များ သင်္ဘောကိုယ်ထည်မှ ရေအောက်အနက်များစွာသို့ချကာ

အာရုံခံနိုင်သော VDS ခေါ် variable depth sonar များပင်ဖြစ်ကြလေသည်. အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့် sonar စနစ်များမှာ transmitter နှင့် receiver ၂ မျိုးပါသည့် active sonar system များဟုခေါ်သည်.

သင်္ဘောကိုယ်ထည်တွင် တပ်ဆင်ထားခြင်းမရှိပဲ အဝေးတနေရာတခုထိ ပို့လွှတ်ကာ မိမိသင်္ဘောထံသို့ ပြန်လည်သတင်းအချက်လက်များပေးပို့နိုင်သည့် sonar စနစ်များလည်းရှိကြသည် .

၎င်း sonar စနစ်များတွင် sonobuoy များ dipping sonar များ MAD ခေါ် magentic anormaly detector များ နှင့် အခြားသောစနစ်များပါဝင်ကြသည်.

၎င်း sonar စနစ်များသည် မိမိသင်္ဘောနှင့့့်အဝေးတနေရာမှနေကာ ရေငုပ်သင်္ဘောများကို အာရုံခံလျက် သတင်းအချက်လက်များကို တဆင့်ပြန်ပေးသောစနစ်များ ဖြစ်ကြသည့်အားလျော်စွာ

ထို sonar စနစ်များကို မိမိသင်္ဘော၏ အဝေးတနေရာသို့ chopper များဖြင့်လည်ကောင်း speed မြန်သော boat လေးများဖြင့်လည်းကောင်း လေယာဉ်ပျံများဖြင့်လည်းကောင်း

မိမိသင်္ဘောပေါ်မှနေ၍ အဝေးသို့ပစ်ိနိုင် ပို့လွှတ်နိင်မည့်နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးကို အသုံးချကာ ပို့လွှတ်ကြရမည်ဖြစ်သည် . ထို အဝေးသို့ပို့လွှတ်နိုင်ကြသည့် sonar များသည် မိမိသင်္ဘောထံချဉ်းကပ်လာနိုင်သော

sub များကို မိမိသင်္ဘောကိုယ်ထည်တွင် တပ်ဆင်ထားသော sonar စနစ်များ လက်လှမ်းမမှိခင် ကြိုတင်ကာသတင်ပေးပို့နိုင်ခြင်းဖြင့် မိမိသင်္ဘော၏ ထောက်လှမ်းနိုင်သောအကွာအဝေးများကို ချဲ့ကာ sub များကို ပိုမိုချိန်းခြောက်နိုင်ပေမည်ဖြစ်သည်.

ထို sonar စနစ်များတွင် MAD များနှင့် အချို့သော sonobuoy များမှာ passive sonar စနစ်များဖြစ်ကြသည် . passive sonar စနစ်ဆိုသည်မှာ မိမိထံတွင် အသံလှိုင်းများထုတ်လွှတ်သည့် စနစ်မပါဝင်ကြပဲ

တဘက်ကလာသောအသံများကိုသာလက်ခံနိုင်သည့် receiver များသာပါဝင်ကြသော စနစ်များကိုဆိုခြင်းဖြစ်သည်.passive sonobuoy များသည် ရေငုပ်သင်္ဘောထံမှထွက်လာသည့် တုန်ခါသံ ဆူညံသံများကို အာရုံခံကာ ထောက်လှမ်းသည့်

sonobuoy များဖြစ်ကြပြီး MAD များမှာ ရေအောက်တွင်ရှိသောသာမာန် ကမ႓ာ့သံလိုက်စက်ကွင်းညွှန်းကိန်းများကိုအာရုံခံပြီး သံထည်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော ရေငုပ်သင်္ဘောကိုယ်ထည်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့်

ကမ႓ာ့သံလိုက်စက်ကွင်းညွှန်းကိန်းပြောင်းလည်းမှု့များကို တိုင်းတာတွက်ချက်ကာ ရေငုပ်သင်္ဘောများကို ထောက်လှမ်းသည့်စနစ်ပင်ဖြစ်သည်. ထိုကဲ့သို့ မိမိသင်္ဘောမှ အဝေးတနေထိထောက်လှမ်းနိုင်သည့်

sonar စနစ်များကို အသုံးပြုရန် ကြားတွင်ချိတ်ဆက်ပေးနိုင်သည့် ကြားခံအဖြစ်အသုံးပြု ရန် chopper သို့ တခြားတခုခုရှိရန်လိုအပ်သည်မှာ ၎င်းစနစ်များ၏ တန်ဖိုးကြီးမှု့ပင်ဖြစ်ပါကြောင်းတင်ပြအပ်ပါသည်ခင်ဗျာ..
Crd..Against the submarines

crd